دکتر داود عمارتی مقدمFound 313664 4520700

               دکترای زبان و ادبیات فارسی

 

    آدرس پست الکترونیک :        این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

    آدرس صفحه شخصی :               emarati.neyshabur.ac.ir

   شماره  تماس:                                               43305310-051

     

 

اهم وظایف مدیریت پژوهش و فناوری:

 

- تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه مدیریت مطالعات و تحقیقات و ارائه آن به معاون پژوهشی.

-  تهیه و تنظیم طرح های آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در زمینه فعالیت های تحقیقاتی و ارزیابی حسن اجرای آن.

-  بررسی و تعیین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه براساس نیازها و امکانات موجود.

-  ارائه برنامه پیشنهادی برای فعالیت های پژوهشی دانشگاه و اقدام در جهت تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی.

-  تهیه و تنظیم برنامه همایش ها، سخنرانی ها و کارگاه های علمی، آموزشی و پژوهشی و نمایشگاه های تخصصی دانشگاه ها و نظارت بر آن.

-  ارائه تسهیلات لازم برای اجرای طرح های پژوهشی و حمایت از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان.

-  برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به تهیه و تدوین نشریات علمی- تخصصی معاونت پژوهش و نظارت بر تهیه و تدوین سایر نشریات دانشگاه.

-  برنامه ریزی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات و کمیته های پژوهشی و پیگیری مصوبات آن.

-  برنامه ریزی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات هیات تحریریه و پیگیری مصوبات آن.

-  تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز در حوزه مدیریت مطالعات و تحقیقات و ارائه آن به مراجع ذیربط.

-  تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیت های حوزه مطالعات و تحقیقات و ارائه آن به معاونت پژوهشی برای بررسی و تدوین گزارش عملکرد نهایی حوزه معاونت پژوهش.

-  تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی سالانه مدیریت مطالعات و تحقیقات با همکاری و هماهنگی معاون پژوهشی.