ترکیب اعضای شورای پژوهشی دانشگاه:

- معاون پژوهشی دانشگاه

- مدیر پژوهشی دانشگاه

- روسای دانشکده ها

- مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

- دو تن از اعضای هیات علمی صاحب فعالیت های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی و با ابلاغ ریاست دانشگاه

تبصره 1: معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان رئیس شورا و مدیر پژوهشی به عنوان دبیر شورا هستند.

تبصره 2:جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات مربوط به رای نصف به علاوه یک از کل اعضای حاضر در جلسه قطعی خواهد بود و در صورت تساوی آراء نظر گروهی که رای رئیس شورا جزو آن گروه باشد، نافذ خواهد بود.

تبصره 3:جلسات شورا در محل معین تشکیل خواهد شد و بایستی صورت جلسه توسط دبیر شورا تنظیم و به امضای حداقل نصف به اضافه یک اعضای شورا برسد.

 

اهم وظایف شورای پژوهشی دانشگاه:

1- تعیین اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه

2- همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه

3- ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی و بهبود شرایط و رفع موانع در دانشگاه

4- بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی

5- تهیه و تدوین آیین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع مربوط

6- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا شورای پژوهشی دانشکده ها به شورا ارجاع می دهند.

7- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی

8- تعیین خط مشی سفرهای علمی خارجی و داخلی

9- بررسی پرونده متقاضیان فرصت مطالعاتی در سطح دانشگاه