معاونت آموزشي و پژوهشی دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي و پژوهشی دانشگاه، اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه، تدوين، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و مراكز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه را بر عهده دارد.

در اين راستا مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه، اداره كل آموزش، مدیریت پژوهش و فناوری، دفتر استعدادهاي درخشان، مرکز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد،  به عنوان واحدهاي مرتبط معاونت آموزشي و پژوهشی، وظايف مربوط به خود را انجام مي دهند.

به علاوه دفتر معاونت آموزشي و پژوهشی وظيفه هماهنگي و ارتباط بين واحدهاي مرتبط، دانشكده ها و مراكز آموزشي و پاسخگويي به سئوالات را بر عهده دارد. بررسي فعاليت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرائي اعضاي هيأت علمي در هر نيمسال تحصيلي در اين حوزه انجام مي شود.

در حال حاضر سرکار خانم دکتر مژگان افخمی گلی سمت معاون آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارند.

مدیریت ها،ادارات و مراکز