1- مقدمه

دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالي در کشورها،‌‌ هسته اصلي توليد علم و دانش هستند که با تربيت نيروهاي کاردان و متخصص و پژوهشگر بر روند توسعه، توليد و افزايش توانمندي­هاي جامعه تاثير مي­گذارند. ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می‌تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی داشته باشد. با توجه بهاهميت انجام فعاليت­هاي مشترك و همكاري دانشگاه­ها با بخش­هاي خصوصي و صنايع، به منظور رفع نيازهاي جامعهگروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نیشابور در سال ۱۳92 در جهت انجام وظایف و مسئولیت­های اجتماعی، اجرای آیین‌‏نامه­های مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، به منظور ارتقاء توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه نیشابور تأسیس گردید. با توجه به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه نیشابور و به منظور تبیین بهتر و بیشتر اهداف و برنامه­های گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نیشابور، در اواخر سال 1396 سند راهبردی بخشی این دفتر تدوین گردیده است.

2-شرح وظایف

امروزه برقراري ارتباط منسجم و سازمان يافته بين صنايع و دانشگاه­ها يکي از نيازهاي اساسي کشور مي‌باشد. اين ارتباط به دانشگاه­ها کمک مي‌کند تا قسمتي از فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي خود را در راستاي مشکلات موجود درصنايع کشور جهت دهي کرده و متخصصاني توانا و شايسته را پرورش دهند. همچنين امکان تامين بخشي ازبودجه‌هاي مالي دانشگاه نيز از اين رهگذر فراهم مي­شود. طرف ديگر ارتباط صنعت و دانشگاه، صنعت است که برخي از نيازها و خواسته­هاي فناوري خود را در قالب اين ارتباط برآورده مي‌کند. بطوريکه درمواردي حتي با پرداخت هزينه هاي بسيار هنگفت تهيه اين فناوري­ها از خارج از کشور ممکن نيست. بنابراين، ارتباط با صنعت دانشگاه فعاليت­هاي خود را در چهارچوب موارد زير سازماندهي کرده است.

3- اهداف و وظایف گروه کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نیشابور

1- انجام کلیه وظایف محوله از طرف دفتر مرکزی ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2- رایزنی با مراکز صنعتی جهت جذب پروژه های تحقیقاتی و صنعتی آن مراکز

3- انعقاد موافقتنامه و تفاهم نامه‌های همکاری با مراکز صنعتی، سازمان‌ها و ارگان­های مختلف

4- هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری بازدیدهای دوره‌ای اعضاء محترم هیات علمی از واحدهای صنعتی شهرستان و استان

5- برگزاری دوره‌های‌‌ آشنایی در زمینه های علمی و فنی

6- اعلام الویت‌های پژوهشی شرکت‌ها، سازمان‌ها، ادرات به اساتید و محققین دانشگاه

7- تلاش در جهت تشکیل و ایجاد کلینکهای تخصصی و مشاوره‌ای در راستای ارائه خدمات فنی انجام طرح‌های تحقیقاتی و خدماتی با مراکز صنعتی و سازمان‌ها در قالب انعقاد قرارداد فی مابین

8- برگزاری و شرکت در سمینارها، نمایشگاه­های علمی وفنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

9- ایجاد بانک اطلاعاتی  از پتانسیل های علمی وحرفه ای اساتید ونیروی فنی شاغل دردانشگاه وصنایع

10- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت ارتقای سطح کیفی اطلاعات دانشجویان و کارکنان دانشگاه در حوزه­های کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه

11- ارتباط با صنایع خارج از کشور جهت دستیابی به جدیدترین طرح ها وفن آوری های صنعتیو انجام فعالیت­ های مشترک پژوهشی

12- هماهنگی وارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی

13- فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای ارجاع پروژه های صنعتی به دانشگاه

14- حمایت از پایان‏‌نامه‌‏های کارآفرین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مشاوره و هدایت دیگر ایده‌های کارآفرینانه با مشارکت و هم‌فکری اعضای هیأت علمی و دانشجویان

15- ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی،ایجاداشتغال و رفاه.

حسینی

تلفن:43305313-051