نظر به دستور مدیریت محترم آموزشی دانشگاه و بنا به تصمیمات اتخاذ شده، به اطلاع می رساند از تاریخ 1/2/98 کلیه دانشجویان می بایست جهت انجام مراحل فارغ التحصیلی و تسویه حساب با بخش های مختلف دانشگاه از طریق انجام مراحل تسویه حساب الکترونیکی اقدام نمایند و از تاریخ مذکور فرم تسویه حساب دستی(برگه ای) قابل قبول نمی باشد.کلیه دانشجویان موظفند نهایتا تا دو ماه پس از اتمام دروس و یا انجام دفاع از پایان نامه، نسبت به انجام مراحل پس از دفاع و تسویه حساب با دانشگاه و طی مراحل فارغ التحصیلی با دانشگاه اقدام نمایند. بدیهی است عواقب دیرکرد طی مراحل فارغ التحصیلی و مشکلات بوجود آمده و جریمه مالی دیر انجام دادن مراحل فارغ التحصیلی، متوجه خود شخص دانشجو خواهد بود.

 

 

tasviye-help.pdf