قابل توجه کلیه دانشجویان روزانه و شبانه اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد. در صورت عدم انجام انتخاب واحد در ابتدای هر ترم و در بازه زمانی مشخص شده در تقویم آموزشی برای انجام انتخاب واحد، پرتال انتخاب واحد برای دانشجو بسته شده و دانشجو می بایست با پرداخت 100هزار تومان جریمه مراحل انتخاب واحد ویژه را انجام دهد.

آخرین مهلت برای انجام انتخاب واحد ویژه نیز برای کلیه دانشجویان نهایتا #فقط #یک_هفته_پس_از_تاریخ_حذف_و_اضافه می باشد و پس از آن پرتال دانشجو بسته شده و به حالت راکد در خواهد آمد، و برای دانشجو در سامانه آموزشی عدم مراجعه و انصراف از تحصیل ثبت می گردد و عواقب ناشی از این مسئله متوجه خود دانشجو خواهد بود و در نهایت برای دانشجو حکم انصرف از تحصیل صادر می گردد.

در صورتی که دانشجو پس از تاریخ مقرر مراجعه نماید، مجبور خواهد بود، نسبت به انجام مراحل مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی برای آن ترم اقدام نماید.