تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1397-1398دانشگاه نيشابور

    1. انتخاب واحد تحت web         از          1397/6/10       لغايت 1397/6/20

   روز اول ورودي هاي 1394 و ماقبل

   روز دوم ورودي هاي 1395 و ماقبل

  روز سوم ورودي هاي 1396 و كليه ورودي ها

   2.آغاز سال تحصيلي               1397/6/24

   3. حذف و اضافه                     1397/7/7           لغايت1397/7/9

  4.حذف تكدرس                      1397/7/10          لغايت 1397/9/28

  5.ارزيابي دروس                      1397/10/1           لغايت1397/10/7

  6.آخرین مهلت حذف نیمسال         1397/9/28

  7.پايان كلاس ها                     1397/10/14

  8.امتحانات                            1397/10/15      لغايت 1397/10/27

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله 1397/11/29-----مهلت ارائه نمره معرفی به استاد نیمسال دوم  1398/1/31

توجه :آخرین مهلت ارائه نمره درس معرفی به استاد برای دانشجویانی که ترم تابستانی 1397-1396 را دارند 1397/9/1می باشد.

ü      در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود

ü      انتخاب واحد خارج از موعد مقرر (ویژه) مشمول جریمه نقدی خواهد بودو اینامکان فقط تا یک هفته پس از حذف و اضافه خواهد بود

ü      انتخاب واحد حضوري تحت هيچ شرايطي وجود ندارد و در صورت عدم انتخاب واحد در بازه ذكر شده دانشجو منصرف از تحصيل شناخته مي شود.      

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه   

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1397-1398دانشگاه نيشابور

  1. 1. انتخاب واحد تحت web از        6  /1397/11          لغايت 12/11/1397

   روز اول ورودي هاي 1394 و ماقبل

   روز دوم ورودي هاي 1395 و ماقبل

  روز سوم ورودي هاي 1396 و كليه ورودي ها

   2.آغاز سال تحصيلي                  13/11/1397

  1. 3. حذف و اضافه 27/11/1397           لغايت29/11/1397

  4.حذف تكدرس                       30/11/1397          لغايت 31/2/1398

  5.ارزيابي دروس                      28/02/1398           لغايت 1/3/1398

6.آخرین مهلت حذف نیمسال         1398/02/30

  7.پايان كلاس ها                      1398/03/16

  8.امتحانات                            18 /03/1398      لغايت 1398/04/04

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله 20/06/1398-----مهلت ارائه نمره معرفی به استاد نیمسال دوم  31/6/1398

مهلت ارئه درخواست برای کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی پس از نیمسال دوم تا 31/4/1398

توجه :آخرین مهلت ارائه نمره درس معرفی به استاد برای دانشجویانی که ترم تابستانی 1397-1398 را دارند 1/9/1398 می باشد.

  • در روزهاي چهار شنبه ،پنج شنبه وجمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود
  • انتخاب واحد خارج از موعد مقرر (ویژه) مشمول جریمه نقدی خواهد بودو این امکان فقط تا یک هفته پس از حذف و اضافه خواهد بود
  • انتخاب واحد حضوري تحت هيچ شرايطي وجود ندارد و در صورت عدم انتخاب واحد در بازه ذكر شده دانشجو منصرف از تحصيل شناخته مي شود.
  • مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه