سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷

 

 

   تقویم آموزشی نیمسال اول سال 1396-1397 دانشگاه نیشابور

 

- انتخاب واحد تحت web از 1396/06/12لغايت 1396/06/23
         *روز اول ورودي هاي 1393و ماقبل
         *روز دوم ورودي هاي 1394و ماقبل
         *روز سوم ورودي هاي 1395و كليه ورودي ها


-  آغاز سال تحصيلي 1396/06/25

-  حذف و اضافه 1396/07/01لغایت 1396/07/07

-  حذف تکدرس 1396/7/8لغایت 1396/9/29

-  ارزيابي دروس 1396/10/1لغایت 1396/10/14

-  پايان كلاس ها 1396/10/14

-  امتحانات 1396/10/16لغایت 1396/10/28

-  مهلت دفاع از پايان نامه/رساله 1396/11/29

مهلت ارائه نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1396-1397 ،  31/1/1397 می باشد .


توجه

       * آخرين مهلت ارائه درس معرفي به استاد براي برای دانشجویانی که ترم تابستانی1395-1396 دارند 1/9/1396 می باشد.

        *در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نميشود.

        *انتخاب واحد خارج از موعد مقرر (ویژه)مشمول جريمه نقدي خواهد شد.

        *انتخاب واحد حضوري تحت هيچ شرايطي وجود ندارد و در صورت عدم انتخاب واحد در بازه ذكر شده دانشجو منصرف از تحصيل اعلام مي گردد.

 

   تقویم آموزشی نیمسال دوم سال 1396-1397 دانشگاه نیشابور

1. انتخاب واحد تحت web از 1396/11/1 لغايت 1396/11/7

      روز اول ورودي هاي 1393 و ماقبل

      روز دوم ورودي هاي 1394 و ماقبل

     روز سوم ورودي هاي 1395 و كليه ورودي ها

2.  آغاز سال تحصیلی                  1396/11/7

 3.  حذف و اضافه                     1396/11/14              لغايت 1396/11/16

4.  حذف تک درس                   1396/11/17              لغايت 1397/3/8

5. ارزيابي دروس                       1397/2/25               لغايت 1397/3/1

6.  آخرین مهلت حذف نیمسال         1397/3/1
7. پايان كلاسها                          1397/3/11

8. امتحانات                              12 /1397/3           لغایت 1397/3/29

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله            1397/6/29

مهلت ارائه نمره معرفی به استاد نیمسال دوم 1397/6/31

توجه: آخرین مهلت ارائه نمره درس معرفی به استاد برای دانشجویانی که ترم تابستانی 1396-1397 را دارند 1397/9/1 می باشد.

*   در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود.

انتخاب واحد خارج از موعد مقرر (ویژه) مشمول جریمه نقدی خواهد بود.

* انتخاب واحد حضوري تحت هيچ شرايطي وجود ندارد و در صورت عدم انتخاب واحد در بازه ذكر شده دانشجو منصرف از تحصيل شناخته مي شود.     
     

 

مدیریت آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه